Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

Sportovní areál

Tenisový kurt bude letos v provozu od  10.5.2017. Rezervace bude probíhat ,tak jako loni, na tel čísle 739 157 653 v pracovní dny od 15,30 - 16,00 hod. !!!

 

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU

-          Sportovní areál Hranice VI – Valšovice tvoří :

     1.       víceúčelové hřiště s umělohmotným povrchem, určené ke sportům jako je tenis a odbíjená

     2.       hřiště na pétanque

     3.       pískové víceúčelové hřiště určené pro další míčové sporty (nohejbal , odbíjená aj.)

     4.       další objekty občanské vybavenosti

-         Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem, pokyny dozorujících osob a dobrými mravy. Uživatel       nesmí úmyslně ničit nebo znehodnocovat vybavení hřiště, nebo jakkoliv hřiště znečišťovat. Na hřištích platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů (včetně piva) a jiných omamných a návykových látek. Na všechna hřiště je vstup se psy a jinými zvířaty zakázán. Na hřiště s umělohmotným povrchem je vstup se žvýkačkou a její odhazování na plochu hřiště, stejně jako vstup ve znečištěné obuvi, kopačkách a obuvi s podpatky zakázán. 

-         Provozování činností na sportovních hřištích (volně přístupných) je povoleno : 

Po dobu školního roku, tj. září až červen denně od 14.00 hod. – 20.00 hod.

Po dobu prázdnin, tj. červenec až srpen denně od 9.00 hod. – 21.00 hod.

(Hřiště s umělohmotným povrchem může mít upravenou provozní dobu – viz rezervace) 

-         Při odchodu ze hřišť je uživatel povinen uvést je do původního stavu. Na víceúčelovém hřišti s umělohmotným povrchem je povinen srovnat pískový zásyp za pomocí pomůcek k tomu určených.  Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený inventář, uklidit všechny odpadky. Pokud uživatel použil osvětlení , zajistí jeho vypnutí a uzamknutí vypínače světel. Rovněž použitý inventář (sítě, sloupky, brány) uklidí a uzamkne do prostor k tomu určených.  

-         Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny, provozovateli hřišť. 

-         Jakoukoliv činnost na hřištích provozuje uživatel pouze na vlastní nebezpečí. Za újmu na zdraví nebo majetku uživatele provozovatel ani vlastník , kterým je město Hranice, nezodpovídá. 

-         Veškeré úrazy, vzniklé z provozních vad hřišť, ztráty nebo poškození hřišť, musí být ihned nahlášeny provozovateli hřiště, aby bylo možno provést okamžitá opatření k nápravě.  

-         Provozovateli sportovního areálu je vyhrazeno právo přednostních rezervací, přičemž platí, že při neobsazení hřiště do patnácti minut od začátku rezervace bude rezervované hřiště k dispozici dalším uživatelům.  

-         Při pořádání organizovaných sportovních akcí může být provoz areálu pro ostatní uživatele omezen.  

-         V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatelovo chování  předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření  Policie ČR. 

-         Tento provozní řád byl schválen usnesením rady města Hranic 1729/2009 – RM 62 ze dne 27.1.2009. 

-         Kontakty :  

Provozovatel – SK Pétanque Hranice VI – Valšovice, tel. 606 252 681, 603 248 693.

Vlastník – město Hranice, odbor školství,  kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, tel. 581 828 112, 581 828 110.

  

PRAVIDLA REZERVACE TENISOVÉHO KURTU

-          Provoz tenisového kurtu ve sportovním areálu ve Valšovicích bude od 10.5.2018 do 1.11.2018

o   V dubnu, květnu, červnu, září, říjnu od 16.00 hod. do 20.00 hod.

o   V červenci  a srpnu  od  9.00 do 21.00 hod.

-          Tenisový kurt bude v provozní dobu otevřen. Pokud by tomu tak nebylo, je nutno si vyžádat jeho otevření na telefonním čísle 739 157 653 u správce kurtu.

-          Tenisový kurt je přístupný bezplatně, pokud je volný. Pouze za rezervaci se skládá rezervační příspěvek ve výši 25,- Kč za hodinu, vždy předem při zadávání rezervace.

-          Rezervace je možná max. na dvě hodiny.

-          Dlouhodobé rezervace pak maximálně na dva měsíce (4,5-6,7- 8, 9-10).

-          Rezervaci je možné dohodnout v pracovní dny  od 15.30 do 16.00hod.  se správcem kurtu  na telefonním čísle  739 157 653. Mimo tuto dobu a na jiných telefonních číslech se rezervace NEPŘIJÍMAJÍ !

-         Provozovateli sportovního areálu je vyhrazeno právo přednostních rezervací, přičemž platí, že při neobsazení hřiště do patnácti minut od začátku rezervace bude rezervované hřiště k dispozici dalším uživatelům. 

-          Při pořádání organizovaných sportovních akcí může být provoz areálu pro ostatní uživatele omezen. Správce sportovního areálu má právo právo zrušit rezervace kurtu (s vrácením rezervačního poplatku). Současně má právo úpravy provozních hodin. 

-          Při rezervaci uvádějte vždy  jméno, příjmení a telefonní kontakt. (Aby v případě zrušení rezervace mohlo dojít k Vašemu vyrozumění .)

-          Bližší informace a dlouhodobé rezervace tenisového kurtu, nebo celého sportovního areálu, budou zveřejňovány na stránkách SK Pétanque Hranice VI – Valšovice – www.petanquevalsovice.cz , odkaz -  tenis.

-         Rezervace se začínají přijímat od 10. 5. 2018 !

 

 

 

REZERVACE TENISOVÉHO KURTU květen-červen
2017
hod./den pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
 9.-10.          
 
10.-11.        
 
 
11.-12.    

 
 
12.-13.
    
13.-14. 
 
14.-15.


   

 
15.-16.          
 
16.-17.

 
17.-18.

 
18.-19.

 
 
 
19.-20.

   


 
20.-21.
 

 

 

REZERVACE TENISOVÉHO KURTU červenec - srpen
2017
hod./den pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
 9.-10.  -  -  -  -  -
 
10.-11.  -  -  -  -  -
 
11.-12.  -  -  -  -  -
 
12.-13.  -  -  -  -  -
 
13.-14.  -  -  -  -  -
 
14.-15.  -  -  -  -  -
 
15.-16.  -  -  -  -  -
 
16.-17.

 
17.-18.

 
18.-19.

 


 
19.-20.

   


 
20.-21.  -  -  -  -  -  -  -
 

 

CELODENNÍ REZERVACE :

 

28.4.2018 SKPétanque - "Prvomájové koulení - celodenní

2.6.2018 - SKPétanque - turnaj Němečková

16.6.2018 - Černé koně Černotín - cyklo akce

23.6.2018 - soukromá akce - Pecha

- Klub voj. seniorů - pétanque turnaj

21.8.2018 - SKPétanque -Valšovický pohár

28.- 29.7.2018 - SDH Valšovice - hasičská soutěž

25.8.2018 - obec Valšovice - dětský den

 9.9.2018 Tenisový turnaj - Valšovice open

 15.9.2018 Hasičský pétanque turnaj

29.9.2018 SKPétanque - Svatováclavské koulení - celodenní