Sportovní klub PÉTANQUE
Hranice VI - Valšovice

Sportovní areál

Tenisový kurt bude letos v provozu od  1.5.2019. Rezervace bude probíhat ,tak jako loni, na tel čísle 739 157 653 v pracovní dny od 15,30 - 16,00 hod. u správce areálu Jirky Gratcla!!!

 

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU

-          Sportovní areál Hranice VI – Valšovice tvoří :

     1.       víceúčelové hřiště s umělohmotným povrchem, určené ke sportům jako je tenis a odbíjená

     2.       hřiště na pétanque

     3.       pískové víceúčelové hřiště určené pro další míčové sporty (nohejbal , odbíjená aj.)

     4.       další objekty občanské vybavenosti

-         Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem, pokyny dozorujících osob a dobrými mravy. Uživatel       nesmí úmyslně ničit nebo znehodnocovat vybavení hřiště, nebo jakkoliv hřiště znečišťovat. Na hřištích platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů (včetně piva) a jiných omamných a návykových látek. Na všechna hřiště je vstup se psy a jinými zvířaty zakázán. Na hřiště s umělohmotným povrchem je vstup se žvýkačkou a její odhazování na plochu hřiště, stejně jako vstup ve znečištěné obuvi, kopačkách a obuvi s podpatky zakázán. 

-         Provozování činností na sportovních hřištích (volně přístupných) je povoleno : 

Po dobu školního roku, tj. září až červen denně od 14.00 hod. – 20.00 hod.

Po dobu prázdnin, tj. červenec až srpen denně od 9.00 hod. – 21.00 hod.

(Hřiště s umělohmotným povrchem může mít upravenou provozní dobu – viz rezervace) 

-         Při odchodu ze hřišť je uživatel povinen uvést je do původního stavu. Na víceúčelovém hřišti s umělohmotným povrchem je povinen srovnat pískový zásyp za pomocí pomůcek k tomu určených.  Je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený inventář, uklidit všechny odpadky. Pokud uživatel použil osvětlení , zajistí jeho vypnutí a uzamknutí vypínače světel. Rovněž použitý inventář (sítě, sloupky, brány) uklidí a uzamkne do prostor k tomu určených.  

-         Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny, provozovateli hřišť. 

-         Jakoukoliv činnost na hřištích provozuje uživatel pouze na vlastní nebezpečí. Za újmu na zdraví nebo majetku uživatele provozovatel ani vlastník , kterým je město Hranice, nezodpovídá. 

-         Veškeré úrazy, vzniklé z provozních vad hřišť, ztráty nebo poškození hřišť, musí být ihned nahlášeny provozovateli hřiště, aby bylo možno provést okamžitá opatření k nápravě.  

-         Provozovateli sportovního areálu je vyhrazeno právo přednostních rezervací, přičemž platí, že při neobsazení hřiště do patnácti minut od začátku rezervace bude rezervované hřiště k dispozici dalším uživatelům.  

-         Při pořádání organizovaných sportovních akcí může být provoz areálu pro ostatní uživatele omezen.  

-         V případě porušení tohoto provozního řádu může být uživatelovo chování  předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření  Policie ČR. 

-         Tento provozní řád byl schválen usnesením rady města Hranic 1729/2009 – RM 62 ze dne 27.1.2009. 

-         Kontakty :  

Provozovatel – SK Pétanque Hranice VI – Valšovice, tel. 606 252 681, 603 248 693.

Vlastník – město Hranice, odbor školství,  kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, tel. 581 828 112, 581 828 110.

  

PRAVIDLA REZERVACE TENISOVÉHO KURTU

-          Provoz tenisového kurtu ve sportovním areálu ve Valšovicích bude od 1.5.2019 do 1.11.2019

o   V dubnu, květnu, červnu, září, říjnu od 16.00 hod. do 20.00 hod.

o   V červenci  a srpnu  od  9.00 do 21.00 hod.

-          Tenisový kurt bude v provozní dobu otevřen. Pokud by tomu tak nebylo, je nutno si vyžádat jeho otevření na telefonním čísle 739 157 653 u správce kurtu.

-          Tenisový kurt je přístupný bezplatně, pokud je volný.

-          Rezervace je možná max. na dvě hodiny.

-          Dlouhodobé rezervace pak maximálně na dva měsíce (4,5-6,7- 8, 9-10).

-          Rezervaci je možné dohodnout v pracovní dny  od 15.30 do 16.00hod.  se správcem kurtu  na telefonním čísle  739 157 653. Mimo tuto dobu a na jiných telefonních číslech se rezervace NEPŘIJÍMAJÍ !

-         Provozovateli sportovního areálu je vyhrazeno právo přednostních rezervací, přičemž platí, že při neobsazení hřiště do patnácti minut od začátku rezervace bude rezervované hřiště k dispozici dalším uživatelům. 

-          Při pořádání organizovaných sportovních akcí může být provoz areálu pro ostatní uživatele omezen. Správce sportovního areálu má právo právo zrušit rezervace kurtu. Současně má právo úpravy provozních hodin. 

-          Při rezervaci uvádějte vždy  jméno, příjmení a telefonní kontakt. (Aby v případě zrušení rezervace mohlo dojít k Vašemu vyrozumění .)

-          Bližší informace a dlouhodobé rezervace tenisového kurtu, nebo celého sportovního areálu, budou zveřejňovány na stránkách SK Pétanque Hranice VI – Valšovice – www.petanquevalsovice.cz , odkaz -  tenis.

-         Rezervace se začínají přijímat od 1. 5. 2019 !

 

 

 

REZERVACE TENISOVÉHO KURTU květen-červen
2019
hod./den pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
 9.-10.          
 
10.-11.        
 
 
11.-12.    

 
 
12.-13.
    
13.-14. 
 
14.-15.


   

 
15.-16.          
 
16.-17.

 
17.-18.

 
18.-19.

 
 
 
19.-20.

   


 
20.-21.
 

 

 

REZERVACE TENISOVÉHO KURTU červenec - srpen
2019
hod./den pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
 9.-10.  -  -  -  -  -
 
10.-11.  -  -  -  -  -
 
11.-12.  -  -  -  -  -
 
12.-13.  -  -  -  -  -
 
13.-14.  -  -  -  -  -
 
14.-15.  -  -  -  -  -
 
15.-16.  -  -  -  -  -
 
16.-17.

 
17.-18.

 
18.-19.

 


 
19.-20.

   


 
20.-21.  -  -  -  -  -  -  -
 

 

CELODENNÍ REZERVACE :

 

4.5.2019 SKPétanque - "Prvomájové koulení - celodenní

20.7.2019 - SKPétanque -Valšovický pohár

11.8.2019 - Hasičská soutěž - celodenní

14.9.2019 - Hasičský pětanque turnaj - celoddení

28.9.2019 SKPétanque - Svatováclavské koulení - celodenní